HOME > 投票 > 結果-下着枚数

下着枚数アンケート

ブラジャーの所有枚数

ブラジャー所有枚数
人数 割合
1〜5枚 459人 26.08%
6〜10枚 837人 47.56%
11〜15枚 304人 17.27%
16〜20枚 95人  5.40%
21〜25枚 28人  1.59%
26〜30枚 22人  1.25%
30枚以上 15人  0.85%
合計 1760人 100%


ショーツの所有枚数

ショーツ所有枚数
人数 割合
1〜5枚 84人  4.66%
6〜10枚 540人 28.98%
11〜15枚 462人 26.82%
16〜20枚 353人 20.06%
21〜25枚 113人  6.42%
26〜30枚 126人  6.16%
30枚以上 102人  5.80%
合計 1660人 100%